Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Pháp luật năm 2020

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

                                                            

                                           Số:  32/CĐN

 

V/v vận động ĐV&NLĐ tham gia cuộc thi trực tuyến

“Tìm hiểu pháp luật năm 2020”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

 

Kính gửi:

- Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Công đoàn cơ sở các trường THPT và các đơn vị trực thuộc.

 

Căn cứ kế hoạch số 2695/KH-UBND, ngày 17/3/2020 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”.

Thực hiện công văn số 892/LĐLĐ, ngày 17/4/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai về việc vận động ĐV&NLĐ tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”.

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đề nghị các CĐCS triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động hưởng ứng tham gia cuộc thi. Mọi thông tin liên quan đề nghị truy cập trên Website của cuộc thi tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn (gửi kèm thể lệ cuộc thi).

Đề nghị các CĐCS triển khai thực hiện và báo cáo kết quả vận động đoàn viên và người lao động tham gia cuộc thi về CĐN để tổng hợp báo cáo LĐLĐ tỉnh.

 

 

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CĐN.   

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Quang Vĩnh Thảo

 

 

                                                                                    

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 11 : 92
Năm 2020 : 1.565