KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TUYÊN TRUYỀN PHỔ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, KIẾN THỨC VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN , CỨU HỘ NĂM 2022