VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, ĐẢM BẢO AN TOÀN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2022-2023