triển khai văn bản số 9251/UBND-HCC ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh