Triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR Code phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Danh sách file:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:        /SGDĐT- VP

V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR Code phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày     tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội;

- Các trường: Đại học Đồng Nai; Đại học công nghệ Đồng Nai; Đại học Công nghệ Miền Đông; Đại học Lạc Hồng; Đại học Lâm nghiệp (phân hiệu tỉnh Đồng Nai); Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh (cơ sở 2, phường Tam Phước, Biên Hòa); Cao đẳng Y tế Đồng Nai;

- Các phòng thuộc Sở;

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố; 

- Các trường THPT và các đơn vị trực thuộc;

Thực hiện Kế hoạch số 15580/KH-UBND ngày 23/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR Code phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị khẩn trương phối hợp, triển khai thực hiện những nội dung sau:

1. Tuyên truyền, quán triệt để 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trường học thực hiện việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone phòng COVID-19 để cập nhật, khai báo y tế trên điện thoại thông minh (smart phone). Thực hiện việc khai báo y tế và theo dõi tình hình sức khỏe của cá nhân, khi có biểu hiện ho, sốt phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc liên hệ với cơ quan y tế để được kiểm tra, xét nghiệm, sớm phát hiện, chữa trị kịp thời. 

2. 100% các cơ quan, đơn vị, trường học trên toàn tỉnh tổ chức triển khai áp dụng việc đăng ký mã QR Code quản lý vào/ra để đảm bảo kiểm soát người ra vào đơn vị.

3. Các trường hợp thuộc diện bắt buộc phải khai báo y tế nhưng cố tình vi phạm, không thực hiện khai báo y tế; các đơn vị không đăng ký, không triển khai thực hiện  mã QR Code tại địa điểm hoạt động, không thực hiện khai báo y tế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ- CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

4. Việc đăng ký và quét mã QR Code khi vào, ra các địa điểm công cộng, cơ quan, đơn vị, trường học được thực hiện như sau:

- Người vào, ra các địa điểm công cộng, cơ quan, đơn vị, trường học cần thực hiện quét mã QR Code để khai báo y tế điện tử bằng cách sử dụng ứng dụng Bluezone đã cài đặt trên điện thoại thông minh của mình để quét mã QR Code của địa điểm (mã này do chủ địa điểm tạo ra và treo/dán tại những vị trí dễ thấy).

- Chủ địa điểm công cộng, các cơ quan, đơn vị, trường học:

+ Đăng ký điểm kiểm dịch tại http://qr.tokhaiyte.vn; có thể bổ sung các số điện thoại khác để tham gia vào việc kiểm soát.

+ Phân công người kiểm soát vào, ra/nhân viên bảo vệ/nhân viên lễ tân,… các địa điểm công cộng, cơ quan, đơn vị, trường học sử dụng ứng dụng Bluezone hoặc máy đọc chuyên dụng để quét mã QR Code cá nhân của người vào, ra. Mã QR Code cá nhân này có tại ứng dụng trên điện thoại thông minh của người dân hoặc người dân có thể in ra và mang theo.

+ Đăng nhập bằng số điện thoại đã được phân quyền để quản lý, theo dõi thông tin về lượt vào, ra của khách tại địa chỉ http://qr.tokhaiyte.vn

- Có 2 phương án quét QR Code tại các địa điểm công cộng, cơ quan, đơn vị, trường học:

+ In mã QR Code và dán tại lối ra vào; người đến sử dụng Bluezone để quét mã này.

+ Nhân viên lễ tân/bảo vệ dùng Bluezone hoặc máy đọc mã QR Code chuyên dụng để quét mã QR Code trên Bluezone của khách. Trường hợp này cần đăng ký số điện thoại của nhân viên lễ tân/ bảo vệ với chủ địa điểm.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng khai báo y tế và đăng ký, quét mã QR Code có thể tải về tại địa chỉ https://covidl9.tech.gov.vn/.

Lưu ý: Để đảm bảo không xâm phạm những thông tin cá nhân của người dân khi quét mã QR Code, trên giao diện quản lý của chủ địa điểm, các thông tin cá nhân đó sẽ bị che đi một phần (các ký tự *). Chỉ một số địa điểm đặc biệt có thẩm quyền xem đầy đủ các thông tin nói trên như bệnh viện, chốt kiểm dịch,...

5. Về thời gian thực hiện: 100% cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh hoàn thành đăng ký mã QR Code quản lý người ra vào đơn vị; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trường học hoàn thành việc cài đặt, sử dụng Bluezone để khai báo y tế hằng ngày trong tháng 9/2021.

6. Thực hiện việc báo cáo kết quả cài đặt, sử dụng mã QR Code của đơn vị; kết quả cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluzone của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị, trường học về Sở Giáo dục và Đào tạo theo biểu mẫu tại link: https://forms.gle/Ee4xYq7t57Y2gvTj8 trước ngày 05/10/2021.

7. Đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai, chỉ đạo các trường Cao đẳng, Trung cấp, trường (cơ sở) dạy nghề  thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trong văn bản; giới thiệu thông tin về cán bộ đầu mối phụ trách (họ tên, số điện thoại, email) để thuận tiện liên hệ trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Các vấn đề liên quan đề nghị liên hệ bà Cao Thị Xuyến, Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại 0968 828 508.

(Đính kèm Kế hoạch số 15580/KH-UBND ngày 23/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)   

Nhận được văn bản này, đề nghị các đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc;

- Lưu: VT, VP.                                                  

 

GIÁM ĐỐC 


 

Lượt xem: 273
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 340
Tháng 11 : 9.946
Năm 2023 : 78.820